Algemene voorwaarden

Preambule

Kivu Travel SARL, hier aangeduid als het bedrijf, is een door het Congolese Ministerie van Toerisme erkende touroperator naar Congo, Rwanda en Burundi. De rechten en plichten van de contractpartijen (de vennootschap enerzijds en de opdrachtgevers/reisbureaus anderzijds) worden beheerst door de onderhavige algemene voorwaarden. Door het aanvaarden, stilzwijgend of schriftelijk, van de "boekingsbevestiging" die door het Bedrijf wordt verstuurd, bevestigen de klanten/reisbureaus hun aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Klanten/reisbureaus accepteren ook dat de voorwaarden voor reizen, accommodatie en service in Afrika niet dezelfde zijn als in de ontwikkelde landen en dat de normen voor service, uitrusting, veiligheid en medische zorg hoogstwaarschijnlijk van een lagere kwaliteit zullen zijn dan in hun eigen land.

Prijzen, offertes, reserveringen

De prijzen van onze standaard tours zijn vast en definitief. Voor programma's op maat zijn de prijzen afhankelijk van de tour en de accommodatie, het aantal deelnemers, het seizoen en de beschikbaarheid. Alle offertes zijn 30 dagen geldig vanaf de datum van uitgifte. Wanneer de opdrachtgever/reisbureau de offerte accepteert, stuurt het bedrijf de opdrachtgever/reisbureau per e-mail of fax een "boekingsbevestiging" en de "algemene voorwaarden" die bij de factuur zijn gevoegd. De boekingsbevestiging bevat de details van de reis, de prijzen, de betalingsvoorwaarden en de te crediteren bankrekening. Eventuele opmerkingen moeten binnen 72 uur per e-mail naar het bedrijf worden gestuurd. Na deze periode wordt de bevestiging als geaccepteerd beschouwd. Binnen 5 werkdagen stuurt de opdrachtgever/reisbureau een fotokopie van de paspoorten van de deelnemers per e-mail of fax naar het bedrijf. De opdrachtgever/reisbureau kan worden verplicht om de onderneming te compenseren voor kosten die worden gemaakt als gevolg van onjuiste of te late informatie. Wijzigingen in de boekingen kunnen in onderling overleg worden aangebracht, maar de prijzen kunnen worden aangepast aan eventuele boetes die door de onderaannemers van de Vennootschap worden opgelegd en/of aan wijzigingen in hun prijzen.

Betaling en annulering

Alle betalingen moeten contant worden verricht op de door het bedrijf opgegeven bankrekening. De aanbetaling is 50% van het totale bedrag. Het saldo moet 30 dagen voor het begin van de tour worden betaald. Indien de reservering minder dan een maand voor het begin van de tour wordt gemaakt, is de totale prijs direct verschuldigd. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de reservering te allen tijde te annuleren indien de betalingen niet zijn gedaan zoals bepaald in het document "boekingsbevestiging". In een dergelijk geval zal zij de opdrachtgever/reisbureau per e-mail of fax informeren en heeft zij het recht om schadevergoeding te eisen zoals hieronder uiteengezet. De opdrachtgever/reisbureau kan de reis tegen vergoeding annuleren.

De annuleringskosten zijn als volgt:

  • meer dan 60 dagen voor het begin van de tour: 180 € reserveringskosten + de kosten voor het boeken van activiteiten in Virunga en Kahusi Biega parken ($400 gorilla's, $300 vulkaan, $100 chimpansees). Voor Oeganda € 180 administratiekosten + 30% van de prijs + de kosten van het gorillabezoek.
  • tussen 60 dagen en 21 dagen voor het begin van de tour: 50% van de prijs + de kosten van het gorillabezoek,
  • 21 dagen of minder voor het begin van de tour: 100% van de prijs.
  • Eenmaal afgegeven zijn ICCN DRC-visa niet meer terug te betalen en worden ze in ieder geval in mindering gebracht.

De Vennootschap zal een standaardtournee of een tour op maat niet annuleren zodra de opdrachtgever/reisbureau de volledige prijs heeft betaald, tenzij het eerder vereiste minimumaantal deelnemers niet wordt bereikt of om redenen die buiten haar macht liggen (overmacht). In dergelijke gevallen van annulering zal de Vennootschap de cliënt/reisbureau onverwijld op de hoogte brengen en zal zij haar best doen om een vergelijkbaar alternatief aan te bieden. Indien dit niet mogelijk is, zal de Vennootschap de betaalde bedragen onmiddellijk terugbetalen zonder enige vergoeding in te houden.

Verzekering

Alle klanten moeten gedekt zijn door een verzekering voor de duur van de reis. Deze verzekering moet dekking bieden voor overlijden, lichamelijk letsel, medische kosten, repatriëring in geval van overlijden, ongeval, ziekte, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen van de klant, annulering van de reis tijdens de reis als gevolg van overmacht. Het is raadzaam dat activiteiten zoals het beklimmen van een vulkaan, het te voet ontdekken van wilde dieren, etc., zoals voorzien in het onderschreven programma, door de verzekering worden gedekt. Het bedrijf zal in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld indien de klant geen adequate verzekering heeft afgesloten. Evenmin zal de Maatschappij zelf de omvang van de door de verzekerde genomen risicodekking controleren en zal zij de cliënt niet om een bewijs van het bestaan van dit contract vragen.

Reisdocumenten en medische certificaten

Elke reiziger moet in het bezit zijn van een paspoort dat ten minste 12 maanden na de datum van terugkeer geldig is, een retourticket en een geldbedrag dat voldoende is om de kosten te dekken die niet door de luchtvaartmaatschappij worden gedekt. Het verkrijgen van visa en vaccinatiecertificaten is de verantwoordelijkheid van de klant/reisorganisatie. Informatie over visum- en vaccinatievereisten wordt door de luchtvaartmaatschappij verstrekt bij de bevestiging van de reservering, maar het blijft de volledige verantwoordelijkheid van de klant/reisorganisatie om hun eigen informatie te verkrijgen van hun behandelende arts, die als enige moet oordelen over de vaccinaties die voor een dergelijke reis moeten worden genomen. Annulering van de reis wegens het niet verkrijgen van een visum of wegens het niet nemen van vaccinaties geeft aanleiding tot een vergoeding als bedoeld in punt 3.

Beperking van de prestaties

Verblijven, tours, bezoeken en diensten zullen worden verstrekt zoals bepaald met de klanten/reisbureaus op het moment van de boeking, behalve in het geval van onvoorziene gebeurtenissen zoals wegafsluitingen, slechte weersomstandigheden, problemen met nationale parken of hotels, veiligheidsoverwegingen, ... . In deze gevallen kan het reisschema naar eigen goeddunken van de onderneming worden aangepast. De klanten worden geïnformeerd over eventuele alternatieve oplossingen. De diensten die in de prijs zijn inbegrepen zijn: transfers van en naar de luchthavens, geregelde reizen met een voertuig met chauffeur (auto, 4x4 of combi) of per boot, accommodatie, maaltijden, entreegelden voor de Nationale Parken. Niet inbegrepen zijn: visa, persoonlijke uitgaven zoals fooien, drankjes, telefoongesprekken, wasserij, geschenken, luchthaventaksen,...

Transport

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat de te vervoeren voertuigen in perfecte staat verkeren, kan het bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of andere schade, noch voor eventuele vertragingen die daaruit voortvloeien. In geval van pech zal het bedrijf proberen zo snel mogelijk een vervangend voertuig ter beschikking te stellen. De chauffeurs van het bedrijf zijn gebonden aan het verkeersreglement en klanten kunnen hen niet aansporen om het te overtreden. Indien de chauffeur de code niet respecteert, wordt de klant uitgenodigd om de lokale manager van het bedrijf op de hoogte te brengen. Voertuigen mogen alleen door de chauffeurs van het bedrijf worden bestuurd. Deze laatsten zijn de enigen die het recht hebben om beslissingen te nemen over de te gebruiken routes, wegen en paden.

Overmacht

De Vennootschap kan geen aansprakelijkheid en/of schadevergoeding aanvaarden in geval van verhindering om haar contractuele verplichtingen na te komen ten gevolge van een gebeurtenis die de Vennootschap of een van haar dienstverleners niet kunnen voorzien of vermijden, zoals slechte weersomstandigheden, weg- en grenssluitingen, oorlog, oorlogsdreigingen, rellen, overmacht, terroristische daden, branden, epidemieën of elke andere gebeurtenis van hetzelfde type die zich zou kunnen voordoen.

Klachten

Alle klachten dienen onmiddellijk te worden gericht aan de chauffeur of de plaatselijke bedrijfsleider, die alle redelijke middelen zal gebruiken om het probleem op te lossen. Indien de klant van mening is dat het probleem niet redelijkerwijs is opgelost, dient hij een schriftelijke klacht in te dienen bij info@kivutravel.com. Klachten die niet geldig zijn gemeld binnen vijf werkdagen na het einde van het verblijf worden niet geaccepteerd. Het bedrijf kan geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor klachten die niet volgens de procedure worden ingediend.

Verantwoordelijkheid

De Vennootschap zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat alle onderdelen van de geboekte reizen volgens de standaardnormen worden geleverd en dat haar werknemers, agenten, leveranciers en onderaannemers zorgvuldig toezien op de uitvoering van haar verbintenissen in het kader van het contract. Met uitzondering van de elementen vermeld onder "overmacht" en onder voorbehoud van de naleving van de procedures die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd, kan de aansprakelijkheid van de vennootschap met betrekking tot klachten van klanten/reisbureaus over de door de vennootschap en/of haar onderaannemers geleverde diensten slechts worden ingeroepen voor een bedrag dat niet hoger mag zijn dan het bedrag dat door de klant voor deze zelfde diensten is betaald.

Jurisdictie

Het bedrijf is een bedrijf naar Congolees recht. De rechten en verplichtingen van de overeenkomstsluitende partijen worden beheerst door het gewone Congolese recht. Eventuele geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Congolese rechtbanken van de jurisdictie van Goma.

Informatie

Alle informatie, beschrijvingen en adviezen van het bedrijf met betrekking tot routes, transportmiddelen, visa, vaccinaties, accommodatie, nationale parken, fauna, flora, veiligheid, ... worden te goeder trouw gegeven op basis van de meest recente informatie waarover het bedrijf beschikt. Het bedrijf kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor fouten of weglatingen van informatie.